CABRA PIRENAICA

Característiques genèriques:

Agrupa animals de caracterització sexual bé definida, de perfil recte, eumètrics i de proporcions mitges, amb tendència a l’allargament.

Els animals d’ambdós sexes poden disposar de banyes potents. En els mascles dirigits cap a enrere i cap a fora, i en les femelles en forma d’arc cap a enrere. La capa és de color variat, encara que predominen els tons foscos, generalment amb degradacions en determinades regions del cos. Presenten el cos cobert de pèl llarg i abundant. Els mascles solen presentar «barba». Per la seva banda, les femelles solen presentar de manera habitual «perilla».

Es caracteritza per una grandària entre mitjà i gran, amb un pes entre 75 i 85 quilos en els mascles i entre 55 i 65 quilos en les cabres.

Malgrat la seva tradicional doble aptitud (carn-llet), actualment es criatura de forma extensiva, pràcticament en semillibertat la major part de l’any, per a la producció de cabrits de llet en l’època nadalenca, presentant taxes de prolificidad i fertilitat elevades.

Origen:

Sembla procedir d’una forma primitiva centreeuropea (Capra aegagrus). És l’origen de moltes altres races ibèriques i està emparentada amb races europees com la Poitevine francesa, Thuringian alemanya i Toggenburg i Valais suïsses.

Situació actual:

Estava estesa per totes les àrees muntanyenques del nord peninsular, però, en l’actualitat, està relegada al Pirineus, principalment aragonès, i està considerada oficialment com raça en perill d’extinció.

Enllaços

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación